SEL למנהלים: עם Kimberly A. Schonert-Reichi, Phd

Kimberly A. Schonert-Reichi, Phd ראש הקתדרה ל sel ע"ש קרן Novo , המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אילינויי, שיקגו, בשיחה עם מיכל אילן, חברת צוות מו"פ באבני ראשה. שיח על למידה חברתית רגשית בדגש מחקרי. פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

Kimberly A. Schonert-Reichi, Phd