SEL למנהלים: עם יעל בוים פיין

יעל בוים פיין, מנהלת המרכז הישראלי לשוויון מגדרי בחינוך, בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על למידה חברתית רגשית בדגש מיגדר. פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

יעל בוים פיין