SEL למנהלים: עם יהודה פרידמן

יהודה פרידמן, מנהל בית ספר הירדן לילדי זרים וחסרי מעמד בתל אביב, בשיחה עם אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה ויוצר דוקומנטרי. שיח על למידה חברתית רגשית בדגש על ניהול עצמי. פותח בשיתוף מטח, הקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים ומכון אבני ראשה.

יהודה פרידמן